Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ако не сте доволни от нашите услуги

Ако сте недоволни, ако считате, че сме накърнили правата Ви, ако сме Ви ощетили с недостатъчно информация, ако не сме постъпили така какво очаквате.

Пишете ни!

на е-mail: office@broko.bg

Как процедираме при жалба?

Ние приемаме изключително сериозно всеки Ваш сигнал.

Всяко получено оплакване вписваме в нашият регистър. До един работен ден ще ви върнем потвърждение за получаване на вашето оплакване и регистрационния номер под който то е вписано.

Ако вашето оплакване е в рамките на нашата компетентност до 10 работни дни ще върнем отговор.

Ако вашето оплакване е извън нашата компетентност до 5 работни дни ще препратим, с копие до вас, Вашето оплакване и придружено с мотивирано обяснение от наша страна до компанията (застраховател или осигурител), която може да окаже съдействие.

Сроковете за отговор от страна на трети страни (застрахователна или осигурителна компания) са извън наш контрол.

Ако сте недоволни от нашия отговор, можете да адресирате Вашето оплакване до Комисия по Финансов Надзор на е-мейл: delovodstvo@fsc.bg.

Ако сте недоволни от оказаното от нас съдействие може да адресира жалбата до Секторната помирителна комисия разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние към Комисия за защита на потребителите на адрес adr.ins@kzp.bg, София , 1000, пл. Славейков 4 А или чрез платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) на Европейската комисия на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG. Не сме поели ангажимент да участваме и не сме длъжни да ползваме органи за алтернативно решаване на спорове (АРС). Можем да приеме или откажем такова разглеждане на спора. Важно за вас е да знаете, че производството по АРС чрез Секторната помирителна комисия е безплатно, няма задължителен характер и има силата на споразумение само ако е одобрено и от двете страни. Процедурата е писмена и не изисква физическо присъствие на страните и/или техни представители.