Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Домашно имущество

Домашно имущество е доброволна имуществена застраховка. Сключва се като самостоятелна полица. 

Този продукт на Кю Би И предлагаме на Broko в секцията Моето имущество и За Банка.

Какво имущество можете да застраховате?

Застраховката е предназначена за покритие на рисковете на недвижимо и движимо имущество, предназначено за жилищни нужди.

По полицата могат да бъдат покрити само масивни и полумасивни постройки. Такива са, изградените от тухли или железобетон и с покрив от керемиди, бетон или метални листове. Приложимо към застраховката е и стандартно изискване недвижимостите да са проектирани и изградени в съответствие с изискванията на българското законодателство и това да може да бъде удостоверено (най- малко с констативен акт за годност за приемате на строежите- Акт 15). Допълнително условие на застрахователят е помещенията да са поддържани и да се намират текущо в добро състояние, прозорците да са оборудвани с метални ключалки на приземни и подземни етажи.  

Недвижимото имущество може да бъде апартамент, част от къща или самостоятелна сграда. Ако отговарят на конструктивните изисквания, застраховаеми са и прилежащи към имуществото самостоятелни помещения (гаражи, мазета, тавани) или допълнителни постройки (гараж, склад за градински инструменти и т.н.). Полицата покрива и трайно прикрепените към недвижимото имущество съоръжения и инсталации (ВиК и климатични инсталации, измервателни уреди, вградено осветление, облицовки, външни щори  и сенници, радио и телевизионни антени, вкопани басейни или водни резервоари).

Движимото имущество може да мебели, домакинска техника и електроуреди, аудио и видео техника, компютри и всяко друго обзавеждане, което ползвате за битови (не стопански) нужди и не е изрично изключено.

Какво имущество не можете да застраховате?

Полицата не може да бъде използвана за покритие на имущество, което

 • Не отговоря на нормативните изисквания за конструктивна, техническа или технологична годност за експлоатация;
 • Е придобито или се съхранява и/ или използва незаконно или за неразрешени от закона цели;
 • Се използва за стопански (не битови) нужди;
 • Е било изложено или се намира в район на наводнение, слягане, свичане, ерозия или друго движение на земни маси.

Застраховката не покрива рисковете за имущества за които има специализирани типове покрития (животни, растения, дървета, превозни средства включително и прикачни такива).

Незастраховаеми по тази полица са и общите помещения и идеалните части на сградите, подобренията на терена около сградата (огради, външни врати, поддържащи стени, алеи, пътища) и всяко друго имущество, оставено на открито. Изключени от покритието е и имущество с висока стойност (пари в брой, ценни книжа, банкови карти, колекции или предмети с колекционерска стойност и други).

Застраховката не може да бъде сключена и за всяко имущество за което е била отказвана или прекратявана имуществена полица.

Застрахователна сума

Застраховката се сключва на база възстановителна стойност. Тя следва да бъде достатъчна за възстановяване на имуществото в относително същото, но не и по- добро, състояние.

Ако определената сума е по- ниска обезщетението при вреда е при условията на пропорционалното правило. Ако определената от вас сума е 70% от възстановителната сума на имуществото, ще бъдете компенсиран за 70% от претърпените вреди.

Застраховката е с автоматично възстановяване на застрахователната сума. За всяка платена частична щета застрахователната сума не се намалява.  Т.е. при липса на тотална щета покритието по полицата остава на лимитите които сте договорили при сключване.

Застрахователната сума определяте вие. Избирате отделни стойности за движимо и недвижимо имущество. Застрахователят е предвидил подлимити за определени категории високорисково имущество.

 • Компютърна техника-  10 % от застрахователната сума на обзавеждането, но не повече от 5 000 лв.
 • Аудио- видео оборудване- 15 % от застрахователната сума на обзавеждането, но не повече от 15 000 лв.
 • Фотографска техника-  5 % от застрахователната сума на обзавеждането, но не повече от 1 000 лв.
 • Спортно оборудване 500 лева за вещ и общо 1000 лева
 • Велосипед и/или огнестрелно оръжие 500 лева за вещ и общо 1000 лева
 • Произведения на изкуството 100 лева за вещ и общо 300 лева
 • Бижута, злато или сребро, кожи, часовници 100 лева за вещ и общо 300 лева
 • Лични вещи 100 лева за вещ и общо 300 лева 

Кои рискове покрива застраховката?

Домашно имущество на Кю Би И е предефинирана комбинация от рискове. Т.е. покритието не се предлага с опции за избор. При сключена полица застрахователят поема ангажимент да компенсира собственика за имуществото за вреди в резултат на- пожар, експлозия, имплозия, буря, проливен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг и лед, градушка, мълния, земетресение, ерозия и свлачища, ВиК и аварии в резултат на спукване или протичане на уреди, резервоари или тръби, предвидени да съхраняват или пренасят течности, удар от превозно или въздухоплавателно средство или животно, падащо дърво или части от него, късо съединение, чупене на стъкла, злоумишлени действие на трети лица, кражба с взлом или техническо, грабеж и отговорност към трети лица.

Какви допълнителни покрития ползвате?

Извън обичайните за имуществена застраховка рискове, Домашно имущество на Кю Би И включа и съвкупност от допълнителни покрития. Те не се избират, а са включени в общото покритие на полицата. Такива са: 

Промяна на адрес

Ако през срока на застраховката се преместите на нов адрес на територията на страната, застрахователят предоставя покритите на движимото имущество, за срок от 15 дни и за новият адрес. За да влезе в сила това допълнително покритие е необходимо в срок от 5 дни след първото преместване да уведомите застрахователя. Ангажиментът на компанията за всеки адрес е пропорционален на съотношението на стойностите на имуществото на двата адреса.

Обзавеждане по време на превоз

Застраховката покрива и рисковете пожар и сблъсък и/ или преобръщане по време на превоз на движимото имущество между стар и нов адрес. Отговорността на застрахователя потази клауза е лимитирана до 2000лв. 

Подмяна на документи

Ако в резултат на покрит по полицата риск ваши     документи за самоличност, брак, раждане, правоуправление на МПС, дебитни или кредитни карти, бъдат унищожени застрахователят ще ми компенсира с до 200лв за тяхната подмяна.

Кои рискове не покрива застраховката?

Полицата се сключва на база изброени рискове. Не сте застраховани за всичко, което не е изрично посочено като покрито. Домашното имущество на Кю Би И не покрива обичайните изключения на имуществени полици- война, граждански безредици и тероризъм, използване или излагане на опасни вещества, действие на микроорганизми, загуба на електронни данни, умисъл или груба небрежност, грешки, дефекти и обичайно износване, финансови загуби и косвени вреди. 

Други важни особености на застраховката

Самоучастие

Покритието на всички рискове без земетресение е без самоучастие. За земетресение самоучастието е в размер на 2% от застрахователната сума.

Без изискане за опис

Застраховката се сключва без опис на движимото имущество. И покритието е валидно за всички рискове, включително кражба и грабеж.

Ползващо лице

Полицата може да бъде сключена в полза на трето лице (например банка кредитор).

Изисквания към  застрахованите лица

 • Застраховката на имуществото може да бъде сключена от всяко лице, ако то лично или член на неговото домакинство
 • Не е получавало отказ за сключване и не е било страна по прекратена застраховка Домашно имущество
 • Не е било осъждано за престъпление (освен във връзка с управление на МПС) и не е обвиняем или подсъдим по висящо наказателно производство
 • Не е имало повече от една щета и не било обект на отговорност към трети лица (независимо дали е била покрита от застраховка или не) във връзка с жилището повече от веднъж за последните две години
 • Не е било заплашвано
   

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега