Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Злополука на местата в МПС

Злополука на местата в превозното средство в Алиац можете да сключите като допълнително покритие към Вашата гражданска отговорност или каско. Застраховката е доброволна.

Какво застраховате със злополука на местата в Алианц?

Застраховката покрива телесни увреждания или смърт, настъпили в резултат на пътно- транспортно произшествие. Застраховани са всички лица, които по време на ПТП-то се намират в превозното средство (пътници и водача). Изчаквателният период е една година.

Основното покритие е за следните рискове в следствие на злополука:

  • смърт (застрахователя плаща договорената застрахователна сума на лице)
  • трайна загуба на трудоспособност (застрахователят плаща процент от застрахователната сума на лице, равен на процента на загубена работоспособност).

При желание на клиента, срещу допълнителна премия, основното покритие може да бъде разширено с

  • временна загуба на трудоспособност (Застрахователят плаща обезщетение равно на 1% от застрахователната сума за всяка седмица загубена работоспособност. Обезщетението е дължимо след първите две седмици загубена работоспособност, за не- повече от 12 седмици) и
  • медицински разноски (Застрахователят дължи обезщетение за медицински разноски до 5% от застрахователната сума).
Какво не може да застраховате по това допълнително покритие?

Най- общо всичко, което не е изрично посочено като покрит по полицата риск.

Изрични изключени са и ПТП в резултат на умишлени действия на застрахования или лице имащо право да получи обезщетението, преднамерено излагане на опасност, извършване на престъпление от общ характер, управление на моторното средство след употреба на алкохол, без правоспособност.

Злополуката на местата при използване на превозното средство за тренировки и състезания може да бъде покрита при специални условия.  

Как се определя застрахователната сума?

Застрахователната сума се определя за едно място  и в агрегат за цялото преводно средство. Застрахователната сума се избира от застраховащия.  Може да бъде всяко предпочитано число от 1 000лв до 20 000лв на място.

За кои превозни средства може да се сключи?

Алианц предлагат покритие по условията на застраховка злополука на местата за леки и товарни автомобили, влекачи и автобуси.

Допълнително ограничение на застрахователя е, тези превозни средства да не бъдат използвани за обществен превоз на пътници, превоз на опасни товари или обучения. 

За къде важи застраховката?

Застраховката е валидна за България. Срещу допълнително заплащане за рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност може да бъде договорено и покритие за чужбина.

Сключване, срок, прекратяване и промени по застраховката.

Застраховката се сключва със и за срока на валидност на основната полица. Обичайно той е една година. При прекратяване на основната застраховка (гражданска отговорност или каско) се прекратява и допълнителното покритие. 

Допълнителното покритие на злополука на местата може да бъде сключено (добавено) и след началото на валидност или прекратено самостоятелност преди края на основната полица. По всяко време от валидността (но не по- късно от три месеца преди края), застрахованият може да поиска промяна на застрахователната сума.

Всички промени се извършват с оправяне на писмено искане до застрахователя и декларация за липса на щети (при прекратяване).

При промяна на собствеността застраховката се прехвърля автоматично на новия собственик.

Премия и плащане

За покритието по допълнителна застраховка злополука на местата се плаща допълнителна премия. Определя се по действащата тарифа на Алианц. Премията подлежи на облагане с 2% данък.

Периодичността на плащане и падежите съвпадат с тези на основната полица.

Прочетете: Общите условия на застраховка злополука на местата в ПМС
 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега