Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Защитен дом

Защитен дом е едно от двете предложения на Армеец за застраховка на жилищни сгради и домашно имущество. Застраховката е доброволна. Сключва се като самостоятелна полица.

Прочети повече Общи условия по застраховка Защитен дом.

Какво имущество можете да застраховате?

Защитен дом е продуктът на Армеец с който може да бъде обхванато всяко имущество, обичайно използвано с жилищно предназначение или за битови нужди.

Допустимите категории недвижимо имущество са максимално широко дефинирани. Застраховаеми по полицата са

 • Жилищни сгради - жилища в многоетажни сгради с прилежащите им мазета, тавани или заместващи помещения; самостоятелни жилищни сгради (къщи);
 • Вилни сгради - жилищни сгради, находящи се във вилни зони, които се обитават сезонно или периодично;
 • Стопански сгради – гаражи, постройки на допълващо застрояване, в т.ч. работилници, летни кухни, градински постройки, постройки за отглеждане на животни и птици, плевници и др., находящи се в непосредствена близост (в рамките на парцела) до застрахованата жилищна и вилна сграда.
 • Идеална част от общите части на сградата, при етажна собственост.

По отношение на движимо имущество, компанията допуска за застраховане

 • Общо обзавеждане, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, лични и други вещи, използвани в домакинството;
 • Стопанско имущество – машини и инструменти, материали, резервни части и други принадлежности за лична употреба;
 • Произведения на изкуството с висока художествена стойност – картини, гоблени и други предмети с антикварна стойност, които притежават сертификат за автентичност на художественото произведение и/или оценка от лицензиран експерт оценител. 

Извън стандартните за имуществена полица категории, със Защитен дом могат да бъдат покрити и определени видове специално имущество, като сателитни антени и слънчеви отоплителни инсталации, тенти, кладенци, външни чешми, огради, пречиствателни станции за битови нужди, котли за отопление, и т.н.

Изрично изключени от обхвата на допустимото за застраховане са имущества с краткотрайна употреба (като дрехи, обувки, хранителни продукти и други потребителски стоки), мобилни телефони и ръчни часовници, превозни средства включително и неподлежащи на регистрация (като АТВ, джетове, лодки, велосипеди и други), пари в брой, ценни книжа, предмети и накити от благородни метали и скъпоценни камъни, всякакъв вид документи (ръкописи, чертежи, книги),  информационни носители, стенописи и стъклописи.

Изискване за обитаемост

С полицата могат да бъдат застраховани имущества, които са сезонно или периодично обитавани. За тези категории обаче, застрахователят поставя допълнително изискване за риска кражба. Покритието е валидно ако помещенията са обезопасени със СОТ или не са оставяни без надзор за период по- дълъг от 15 дни.

Опис на застрахованото имущество

За покритие на рисковете кражба с взлом, с използване на техническо средство и грабеж описът е задължителен. Това изискване не се прилага, ако застрахователната сума на движимото имущество е до 4000лв и полицата се сключва с уговорка за покритие на база първи риск.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя и избира от застрахования.

 • Застрахователна сума

За рисковете от основно и допълнително покритие полицата се сключва на база действителна стойност на имуществото. По пози продукт Армеец имат минимални изисквания към стойността на недвижимото имущество. За суми под минималната граница на единица разгъната застроена площ, застраховката не може да бъде сключена. Величината зависи от типа строителство и населеното място, в което се намира имота.

Ако не е договорено изрично покритието да бъде на база първи риск, по полицата се прилага пропорционално правило. Дължимото обезщетение от размера на фактическата щета е пропорционално на съотношението между избраната застрахователна сума и действителната стойност на имуществото. Продуктът предвижда и покритие на група рискове с лимит на отговорност.

 • Подлимити

Единственото ограничение по Защитен дом е свързано с покритието на рисковете кражба с взлом, техническо средство и грабеж. Отговорността на застрахователя за щети на имущества, за които застрахования не може да предостави документ за собственост, е до 70% от размера на обезщетението.

 • Самоучастие

Армеец не предвиждат задължително самоучастие по тази полица. Такова може да бъде договорено при изрично желание на клиента.

За кои рискове можете да сключите полицата?

Застраховаемите опасности са структурирани в три групи-  задължително основно покритие, допълнително избираеми рискове и такива с лимит на отговорност.
Основното покритие по полицата е  клауза А

 Клауза А- Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети. Отговорността на застрахователя за вреди от непряко попадение на мълния е до 25% от нейния размер.

Към нея могат да бъдат добавяни едно или повече допълнителни покрития. По отношение на възможните комбинации от допълнителни клаузи, Армеец поставят изискване само към рисковете свързани с противозаконно отнемане. Покритието на рискове кражба с използване на техническо средство се предоставя само ако по полицата е покрита кражба с взлом.

Допълнителни избираеми клаузи

 • Клауза Б – Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Клауза Д – Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт.

В обхвата на покритието по тази клауза са и разходите за разкриване и закриване на авариралите инсталации и уреди. Ангажиментът на застрахователят е до 2% от застрахователната сума на сградата

 • Клауза З – Земетресение;
 • Клауза В – Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • Клауза К – Кражба чрез взлом за движимо имущество. В рамките на застрахователната сума по този риск (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради.
 • Клауза Т – Кражба с използване на техническо средство за движимо имущество;
 • Клауза Г – Грабеж за движимо имущество;

В обхвата на покритието могат да бъдат включени един или повече рискове, договаряни с лимит на отговорност (Отговорността на застрахователят е за пълният размер на вредата, до размера на вредата, но не повече от избрания лимит на отговорност).

 • Клауза Н – Загуба на доход от наем. при събитие в резултат на покрити риск по Защитен дом може да бъдете обезщетен за пропуснатия доход от наем за период до отстраняване на последствията от събитието, но не повече от 3 месеца.
 • Клауза О – Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление напокрит по полицата риск;
 • Клауза Р – Разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Клауза С – Чупене на стъкла и витрини. Тази клауза покрива всички други причини за чупене на стъкла, извън включените в избраното покритие за недвижимо имущество.
 • Клауза Х – Разходи за алтернативно настаняване. По тази клауза Армеец се ангажира да плати разхода за алтернативно жилище, ако вашето стане негодно за живеене в резултат на застрахователно събитие

Срок

Стандартният срок на полицата е една година. Застраховката може да бъде сключена и за друг срок (по- кратък или надвишаващ година), кратен на месец.

Премия, отстъпки и надбавки

Премията по Защитен дом може да бъде плащана еднократно или разсрочено до 4 вноски. По пози продукт Армеец предвиждат група отстъпки при еднократно плащане, комплексно застраховане (например при валидна полица каско, гражданска отговорност или други), подновяване без щети, застрахователна сума и т.н.

Застраховката е по скъпа, при договаряне във валута различна от лева и евро, полумасивна или паянтова конструкция на сградите и т.н.

Други условия

Защитен дом може да бъде сключена в полза на трето лице (в полза на банка).

При премия над 50лв, застраховката носи 5% отстъпка по застраховка каско. 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега