Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Защитена фамилия

Защитена фамилия е търговското наименование на малката полица на Армеец. Застраховката е доброволна и се сключва като самостоятелна полица. Предназначена е само за физически лица (не може да бъде сключена от юридическо лице).

Прочети повече Общи условия по застраховка Защитена фамилия

Какво имущество можете да застраховате?

Застраховаемо по Защитена Фамилия е само недвижимо имущество, използвано за жилищни нужди и движимо имущество, с битово предназначение. С полицата може да бъде покрита само основната жилищна сграда/ недвижимо имущество на терена на имота. Не могат да бъдат застраховани допълнителни помещения (гараж, таван, мазе) или други постройки на адреса (помощни, селскостопански сгради). Извън обхвата на полицата са и специални съоръжения, като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници и други. 

По защитена фамилия Армеец поставят изрично ограничение за обитаемостта на сградата. Застраховката не може да служи за покритите на обекти които са временно или сезонно обитаеми.

Към движимото имущество, компанията поставя обичайните за малка полица ограничения. Застраховаема е почти вещ с битова употреба. Изключени са движимостти с малък обем и висока стойност, като пари в брой, накити, мобилни телефони, ръчни часовници,  филателни и нумизматични колекции, ръкописи, чертежи, книги, ловно оръжие.

Застрахователна сума

 • Лимити на отговорност

Застрахователната сума се определя с лимит на отговорност по видове имущество и рискове. Изборът на сума за недвижимо имущество варира в широки граници от 10 000лв до 150 000лв. За движимото избирате лимити между 2 000лв.  и 35 000лв. За рисковете земетресение и кражба опциите са за всяка сума не- по висока от избраната за недвижимо или движимо имущество. При застрахователна сума над 4 000лв описът на движимото имущество е задължителен.

Лимитите за допълнителни рискове стигат до 50 000лв.

 • Подлимити

Застраховката няма задължителни подлимити. Можете да изберете такива доброволно за рисковете земетресение и кражба.

 • Самоучастие

По Защитена фамилия няма самоучастие за всички застраховаеми рискове.

За какви рискове можете да сключите застраховката

Структурата на продуктът е със задължителен пакет основно покритие и група избираеми рискове.

Пакет основно покритие включва клаузи АБДВ

 • Клауза А- Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Клауза Б – Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Клауза Д – Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Клауза В – Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия

Малката полица на Армеец е гъвкав продукт. Към основният пакет при избрана от вас комбинация и лимит можете да един или повече от следните покрития

 • Земетресение за недвижимо имущество
 • Земетресение за движимо имущество
 • Кражба с взлом за движимо имущество- извън покритието до избраният лимит за движимо имущество, ще бъдете обезщетени за вредите, нанесени защитните прегради до 5% от избраната сума за недвижимо имущество. 
 • Всички рискове на стъкла- Тази клауза покриви всички други причини за чупене на стъкла, извън включените в избраното покритие за недвижимо имущество.
 • Гражданска отговорност към трети лица- покрива имуществени и неимуществени вредите, които могат да възникнат при събитие в резултат на покрит по вашата полица риск  към трети лица.
 • Загуба на доход от наем- при събитие в резултат на покрити риск по Защитена фамилия може да бъдете обезщетен за пропуснатия доход от наем за период до отстраняване на последствията от събитието, но не повече от 3 месеца.
 • Разходи за настаняване- по тази клауза Армеец се ангажира да плати разхода за алтернативно жилище, ако вашето стане негодно за живеене в резултат на застрахователно събитие.
 • Злополука- клаузата покрива рисковете смърт, трайна и временна неработоспособност в следствие на злополука  за застрахованото по полицата лице и членовете на неговото семейство. Покритието е валидно за цялата страна, не само на адреса на имуществото.

Срок

Застраховката се сключва за срок от една година.

Премия и отстъпки

Премията се плаща само еднократно. По този продукт не могат да бъдат ползвани допълнителни отстъпки от базовите цени. Периодично Армеец провеждат промоционални кампании за срока на които Защитена фамилия се предлага на по- ниски цени.

Проверете цената на Защитена фамилия за вашето жилище.

Broko за Защитена фамилия

Няма подлимити за нито един от допустимите за покритие по полицата рискове

Няма самоучастие за нито един риск, включително и земетресение

С полицата не могат да бъдат застраховани допълнителни постройки или помещения в комбинация с основното жилище.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега