Малка полица за къщата

Вашите детайли

За да проверите цените за Вашата малка имуществена полица попълнете данните за имуществото и неговия собственик.
Необходимата информация се съдържа в нотариалния акт и други документи за собственост.

Какво е имуществото?

Нашето предложение за застраховка е валидно само ако вашето имущество отговаря на следните изисквания:
Имуществото се ползва за жилищни нужди и/ или с битово предназначение
Сградите са изградени от тухли, камък, панели или бетон. Покривът е с керемиди, метални листове или бетон.
Сградата е завършена и е построена съгласно конструктивните изисквания на българското законодателство.
Движимото имущество (общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството, битови електроуреди,компютърна и аудио- визуална техника) разликата е в посоченото за застраховане недвижимо имущество.
1. Собственикът на имуществото е?
2. Какъв вид е имуществото?
4. Имуществото се обитава:
5. В кое населено място се намира имуществото?
6. С каква разгъната застроена площ е жилището?
7. На кой етаж е?

Какво покритие търсите?

1. Покрити рискове
2. Застрахователна сума за недвижимо имущество
3. От колко лица се състои вашето семейство?

Отстъпки

1. Застраховащият има валидна гражданска отговорност за собствен автомобил към
2. Въведете вашият код за специални отстъпки

За връзка с нас

 • Тел.:+359 88 8690457

  e-mail: office@broko.bg

  Търговски адрес:
  1421 София,
  ул. Николай Лилиев 19

  Работно време:
  9:30- 17:30 (понеделник - петък)

 • Вашата полица, поръчана на BROKO ще бъде сключена с посредничеството на Евита М брокер ООД,удостоверение за регистрация 198-ЗБ/ 30.11.2009г.

  Нашата дейност се лицензира и регулира от Комисия за финансов надзор www.fsc.bg

Изберете „Юридическо лице” ако имуществото собственост на фирма, едноличен търговец, друга стопанска или нестопанска организация.

Изберете „Физическо лице” ако имуществото е собственост на лице, различно от изброените като юридически лица.

Изберете вида на имуществото което искате да застраховате.

Обърнете внимание!

Добавянето на допълнителни постройки/помещения към основната сграда ограничава броя на компаниите, които включим в офертата.  
 

Изберете какви допълнителни помещения/ постройки искате да добавите към покритието на основното жилище. Изборът на поне едно поле е задължителен.

Не забравяйте!

Изискванията за покритие към конструкцията на допълнителни постройки/ помещения са същите като тези към основното жилище. Не добавяйте допълнителни постройки/ помещения ако те не отговарят на изискванията.

Посочете как се обитава имуществото.

Избирате постоянно, ако основната жилищна сграда се ползва целогодишно.

Избирате сезонно, ако за известни периоди от годината жилището е необитавано.

Не забравяйте!

Ако жилището е оставено без надзор за период по- голям от 30 дни покритието на част или всички рискове могат да бъдат ограничени.
 

Напишете населеното място (град или село) в което се намира имуществото

Обърнете внимание!  
Полето е с автоматично разпознаване на съдържанието. Започнете да изписвате името без „гр.” или  „с.” и от падащият списък с предположения изберете коректното населено място по местонахождение на имуществото.

Посочете дали общата площ на вашето жилище е до или надвишава 120 кв.м.

Разгъната застроена площ можете на проверите в нотариалния акт на жилището.

Изберете от списъка на кой етаж се намира вашето жилище.

Етаж 1 (партер) е приземният етаж на сградата, този на нивото на земята или малко над него. Точният етаж можете да проверите в нотариалния акт на жилището.
 

Изберете предпочитаната за вашето жилище комбинация от рискове. Това са основните рискове, които ще бъдат покрити с полицата.

 • Пакет 1- Пожар, природни бедствия (без земетресение) задължително покрива пожар, експлозия, мълния, падане на летателни тела или части от тях, буря, градушка, наводнение, пороен дъжд, аварии с водо, толпо и паропроводи.
 • Пакет 2- рисковете от пакет 1 и земетресение
 • Пакет 3- рисковете от пакет 2 и кражба с взлом.
   

Изберете от списъка застрахователна сума за недвижимо имущество.

Предлаганите за покритие сумr по останалите категории имущества и рискове ви показваме в офертата. В зависимост от условията на застрахователя част от тях могат да бъда променяни. Проверете го от бутон

Отговорете с ДА, ако жилището ви е обезопасено с масивна входна врата (метална или дървена)

Отговорете с ДА, ако заключването на входната врата е специално.

Вашето е такова, ако имате две или повече секретни ключалки или бравата е с дву, три или четиристранно заключване.

Отговорете с ДА, ако вратите и прозорците са обезопасени с решетки.

Изберете ДА и ако прозорците са обезопасени с решетки и имате масивна (метална или дървена) входна врата със специално заключване.
 

Отговорете с ДА, ако жилището ви е обезопасено със СОТ или имате 24 часова жива охрана.

Участвате ли в наша промоционална кампания? Въведете вашият код за отстъпка.

Валидната полица по гражданска отговорност дава право на собственика на автомобила на право на допълнителна отстъпки за застраховка на имущество. Изискването е застрахованото лице и по двете полици да съвпада.

Изберете от списъка компанията застраховател на автомобила, собственост на застраховащия домашното си имущество.

Изберете от списъка броят на лицата във вашето семейство.

Членове на семейството са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, ако продължават образованието си – до 26 годишна възраст.