Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Информация за потребителите на застрахователни услуги

BROKO e търговска марка, посредством която застрахователен брокер Евита М брокер ООД предоставя застрахователно посреднически услуги.

С кои компании работим?

Ние работим с всички компании на българския пазар.

Кои компании включваме в офертите си към Вас?

През страницата www.broko.bg можете да сключите Вашата застраховка със следните компании:

ЗАД Алианц България

ЗАД Армеец

ЗД Булинс АД

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

ЗАД Виктория

Групама застраховане ЕАД

ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве ЕАД

Дженерали Застраховане АД

ДЗИ Общо застраховане АД

ЗД Евроинс АД

ЗК Лев Инс АД

ЗК Олимпик- Клон България

ЗАД ОЗК Застраховане АД

ЗК Уника АД

Допълнителна информация за седалището, адреса на управление на застрахователя, клона, посредством който се сключва вашата застраховката и процедурите за уреждане на спорове между Вас и застрахователя можете да намерите чрез връзката от името на компанията.

Какво покрива Вашата застраховка?

Гражданска отговорност

Каско

Малка полица- застраховка на имущество на първи риск

Моето имущество- застраховка на имущество на действителна стойност

Какво не покрива Вашата застраховка?

Гражданска отговорност

Малка полица- застраховка на имущество на първи риск

Моето имущество- застраховка на имущество на действителна стойност

Какво можете да промените във Вашия договор за застраховка след неговото сключване?

Гражданска отговорност

Каско

Как и кога можете да прекратите вашия договор за застраховка?

Гражданска отговорност

Как се определя премията по Вашата застраховка?

Гражданска отговорност

Какви са сроковете и начините за плащане на премията по Вашата полица?

Гражданска отговорност

Какви са последствията, ако не платите в срок премията по Вашата полица?

Гражданска отговорност

Как да предявите претенция по застраховка?

Гражданска отговорност

Какви са сроковете за плащане на обезщетение?

Гражданска отговорност

Какъв е данъчния статут на Вашата застраховка?

От 01.01.2011г. застрахователните премии са облагат с данък от 2%. На облагане подлежат всички премии, платени по полици, с изключение на застраховките на кораби, самолети, международно карго и презастраховане.

Налогът се прилага върху записаната по полицата премия. За гражданска отговорност на автомобилистите от облагаемата основа се изваждат вноските на гаранционен и осигурителен фонд (10лв).

Дължите плащане на данъка, независимо от това кога е сключена ваша полица и дали налогът е записан в договора ви със застрахователя.

Застраховките са освободени от облагане с данък добавена стойност (на основание чл. 47 от ЗДДС).

Чрез страницата www.broko.bg ви предлагаме само общозастрахователни продукти. За физически лица те не са свързани с данъчни преференции. Ако сте юридическо лице, разхода за застраховка може да бъде признат за данъчни цели.

Такси

Сключването на застраховка не е свързано с плащане на такси.

Възможно е определени допълнителни услуги след сключване на Вашата полица да са свързани с допълнителни административни такси. Те се определят от застрахователя. такива допълнителни услуги са: издаване на дубликат на полица (стикер, контролен талон, сертификат зелена карта), издаване на анекс към договора при промяна в собствеността, издаване на удостоверение за застрахователна стойност и други.

Приложимо законодателство

За застраховките, сключвани през страницата, приложимо е действащото българско законодателство.