Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Общи условия за предоставяне на застрахователно посредническа услуга от разстояние

По настоящите общи условия застрахователен брокер Евита М брокер ООД, наричан за краткост брокер, предоставя застрахователно посредническа услуга от разстояние чрез страницата www.broko.bg, наричана за краткост страницата,  на физически и юридически лица, наричани за краткост потребители или клиенти.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. BROKO® е запазена търговска марка, посредством която брокерът предоставя застрахователно посредническа услугата, определена в т. ІІІ.

2. Евита М брокер ООД  е лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 200495717, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба, бл. 160, вх. Г, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор с Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ №198-ЗБ/ 30.11.2009г.

3. Търговският адрес на Евита М брокер ООД е: 1421  гр. София, ул. Николай Лилиев 19

4. Дейността по предоставяне на застрахователно посредничество от Евита М брокер ООД е обект на финансов надзор, осъществяван от Комисия за финансов надзор с адрес: 1303 гр. София, ул. Будапеща 16

II. ПОНЯТИЯ

Уеб страница, страница: обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в интернет- www.broko.bg, съдържащо файлове и информация, относно услугата предоставяна от брокера.

Потребител: всяко лице посещаващо или ползващо услугата, предлагана през страницата  www.broko.bg

Електронна поща на брокера: локация за доставка на електронни съобщения с адрес office@broko.bgЕ-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Въпросник: Съвкупност от въпроси, насочени към идентификация на обекта на застраховане, рисковия профил на обекта и/ или  застрахованото лице.

Поръчка: Възлагане от страна на потребителя към брокера за сключване на застрахователен договор

Потвърждение на поръчката: Съобщение до потребителя от страна на брокера, с което брокерът приема да извърши възложените му действия за сключване на застрахователен договор.

Изпълнение на услугата: Сключване на застрахователен договор

Полица: Договор за застраховка.

III. УСЛУГА

5. Същност на услугата. Предлагани видове застраховки.

5.1. Посредством уеб страницата www.broko.bg брокерът, осъществява застрахователно посредничество. То се състои в предлагане и сключване от името и за сметка на потребителя на договори за застраховки.

5.2. Посредством уеб страницата www.broko.bg брокерът предлага сключване на следните видове застраховки: Гражданска отговорност на автомобилистите и предлаганите към нея допълнителни покрития, застраховка на моторни превозни средства, застраховка на имущество, застраховка на медицински разноски при пътуване в чужбина, планинска застраховка.

6. Цена на услугата

6.1. Предоставянето на услугата по застрахователно посредничество е свързана със сключване на договор за застраховка с избрана от потребителя застрахователна компания. По силата на договора за застраховка потребителят дължи плащане на цената на застраховката. Тя е равна на записаната по полицата премия.

6.2. Цената на застраховката се определя по тарифните условия на застрахователя. Тя зависи от обекта на застраховката, рисковия профил и застрахователната история на обекта на застраховката, периодичността на плащане и валутата в който е сключен договора. Точната цена, според персоналните рискови характеристики на потребителя, може да бъде проверена след коректно попълване на необходимите данни във въпросника за оферта в меню „Застраховай онлайн” на съответния вид застраховка.

6.3. Проверката на цената на застраховката може да бъде извършена преди заявката и сключването на полица. Проверката на цената не обвързва потребителя с поръчка на застраховка. 

6.4. Услугата по застрахователно посредничество се предоставя безплатно. Потребителят не дължи каквито и да е други комисионни, такси или разходи, извън премията по полицата, определена по тарифите на застрахователя.

6.5. Брокерът може да предостави на потребителя допълнителни ценови бонуси за своя сметка.

7. Валидност на предоставената информация

7.1.  Предоставената информация е валидна за срока, посочен в офертата към потребителя по съответния вид застраховка.

7.2.  Информацията на страницата се актуализира от брокера своевременно при промяна на тарифите на застрахователите.

8. Изисквания към потребителите на услугата

8.1. Услугата е предназначена за:

- Местни физически лица, които са пълнолетни, дееспособни и не са поставени под запрещение.

- Юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България.

8.2. Недействителен е договор, сключен от лица извън изброените в т. 8.1.

9. Условие за предоставяне на услугата. Периодичност на предоставяне

9.1. Услугата се предоставя по инициатива на и след изрично искане от страна на потребителя. 

9.2. Услугата може да бъде предоставена многократно за срока на валидност на договора.

10. Ред за предоставяне на услугата

10.1. В зависимост от обекта на застраховка, потребителя избира една от предлаганите през страницата застраховки.

10.2.  Потребителя описва рисковия си профил, като отговаря коректно и пълно на всички поставени въпроси. Посочените отговори имат декларативен характер по отношение на тяхната достоверност.

10.3. Въз основа на индивидуалните рискови характеристики, брокерът предоставя ценова оферта за застраховка.

10.4. Потребителят може да избере да поръча и сключи застраховка с предпочитана от него застрахователна компания, включена в офертата.

10.5. За сключване на застраховката потребителят въвежда необходимите данни за полица.

10.6. Потребителят има достъп до изпратените поръчки и сключените от него застраховки през страницата. Достъпът се осъществява посредством потребителско име и парола. За идентификация на правото на достъп за всеки потребител се създава потребителски профил.

10.7.  Потребителят въвежда адрес за доставка на полицата.

10.8. Преди изпращане на поръчка за застраховка потребителят изрично потвърждава достоверността на въведените от него данни и съгласието си да сключи застраховка при избраните от него параметри.

10.9. С потвърждението по т. 10.8. потребителят изпраща поръчка за сключване на застраховка,  упълномощава и възлага на брокера да сключи застрахователен договор.

10.10. Получаването на поръчката от брокера се потвърждава с визуализиране на съобщение на страницата, съдържащо номера на поръчката.

10.11. Потребителят избира предпочитаният от него начин на плащане.

10.12. Брокерът може да използва телефон, електронна поща или друго средство за комуникация от разстояние за допълнително потвърждение на всяка изпратена поръчка.

10.13. При съмнение по отношение на достоверността на предоставената от потребителя информация, грешки, пропуски, несъответствия и други, брокерът може да откаже сключване на застраховка. За отказа си брокера информира потребителя чрез съобщение до електронната поща на потребителя.

10.14.  При липса на основание по т. 10.13 брокера приема поръчката. За всяка приета поръчка брокера изпраща потвърждаващо съобщение до електронната поща на потребителя. За приета поръчка брокерът издава полица.

10.15. Брокерът изпраща на потребителя застрахователния договор.

10.16. С получаването на полицата, потребителят  удостоверява изпълнението на поръчката.

10.17. Дата за изпълнението е датата на която полицата е получена от потребителя.

11. Плащане

11.1. Поръчаните през страницата застраховки могат да бъдат платени чрез една от посочените в страницата възможности.

11.2. При поръчка на полица те са: банков превод по сметката на брокера, чрез уеб страницата на операторите на системата за електронни плащания eBG или ePay и наложен платеж при доставка.

11.3. При плащане на поредна вноска по вече сключена полица те са банков превод по сметката на брокера, чрез уеб страницата на операторите на системата за електронни плащания eBG или ePay

11.4. Потребителят избира начина на плащане при всяко плащане.

11.5. Срокът за плащане на изпратена чрез страницата поръчка е не по- дълъг от срока в който потребителя може да упражни правото си на отказ по т. 22 и т. 23.

11.6. Ако премията е платима разсрочено, всяка вноска следва да бъде плащана до указания в полицата срок.

11.7. Недопустими са плащания, които не съответстват на договорените с поръчката за застраховка.

IV. СКЛЮЧВАНЕ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12. Сключване

12.1. С изпращането на поръчката за застраховка потребителя сключва договора за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние.

12.2. Договорът за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние се счита за сключен от страна на брокера с изпращане на съобщението до потребителя за приемане на първата поръчка.

12.3. Датата на сключване е датата на изпращане на потвърждението за приемане на поръчката.

12.4. Договорът влиза в сила от датата да сключване.

13. Срок

13.1. Договорът се сключва за неопределен срок, не по кратък от три работни дни.  

14. Прекратяване на договора

14.1. Договорът се прекратява, ако потребителя упражни правото си на отказ по т. 22.

14.2. Договорът може да бъде прекратен при взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид.

14.3. Договорът може да бъде прекратен едностранно с едномесечно писмено предизвестие, отправено от страната, която иска прекратяването.

14.4. Договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните при виновно неизпълнение на задълженията от другата страна, като в случая се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15. Потребителят може да избира една или повече от предлаганите през страницата застраховки.

16. Потребителят се задължава да информира брокера относно търсените застрахователни услуги и обектите, които желае да застрахова. Информирането се осъществява посредством избора на една от предлаганите през страницата застраховки и попълването на въпросник за оферта.

17. Потребителят има право да получи оферта за предлаганите застрахователни услуги онлайн най-малко от две застрахователни дружества. Това ограничение не се прилага, ако за избраната от потребителя комбинация от рискове, покритие се предлага само от един застраховател.

18. Потребителят е задължен сам да избере застрахователното дружество, с което да бъде сключена избраната от него застраховка.

19. Потребителят има право да изисква допълнителна информация от брокера във връзка с предоставените му оферти.

20. Потребителят има право да постави свои специфични изисквания относно застрахователните договори към брокера. Специфичните изисквания се приемат ако са изпратени писмено до електронната поща на брокера.

21. Потребителят има право да изисква съдействие от брокера при предявяване на искове за обезщетение по застрахователни договори сключени през периода на настоящия договор.

22. Потребителя има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

22.1. Потребителят може да упражни това правото си на отказ, като изпрати уведомление за желанието си за отказ, съдържащо номера на поръчката по електронната поща на брокера.

22.2. Отказът на потребителя може да бъде немотивиран.

22.3. Срокът за упражняване на правото на отказ е до изпълнението на поръчката, но не повече 14 дни от датата на потвърждение на първата поръчката.

23. Потребителят може да откаже всяка следваща поръчка до датата на нейното изпълнение.

24. Персоналната секция на потребителя съдържа практически указания за упражняване на правото на отказ.

25. При упражняване на правото си на отказ потребителят е длъжен да възстанови на брокера пълния размер на куриерската услуга за доставка. Размерът се посочва в детайлната информация за всяка изпратена поръчка.

26. За прекратяване на сключен с посредничеството на брокера застрахователен договор, за който поръчката е изпълнена, потребителя следва да се обърне към застрахователната компания с която е сключен договора. 

27. Потребителят носи отговорност за достоверността на предоставената от него информация.

28. Потребителят се задължава да използва страницата в съответствие с приложимото законодателство, правила и регулиране. 

29. Потребителят няма право да изпраща към или чрез страницата вируси, троянски коне, червеи или каквото и да е друго, създадено или предназначено да  се намесва, прекъсва или разрушава нормалното функциониране на компютър. Всяка неоторизирана модификация, вмешателство или промяна на каквато и да е информация от страницата или каквото и да е намеса в наличността или достъпа до страницата са строго забранени.

30. Потребителят няма право да използва роботи, паяци или други автоматични средства, програми, алгоритми, методологии или каквото и да е друго сходно или еквивалентно на неавтоматичен процес на достъп, използване, копиране или наблюдение на каквато и да е част от страницата или нейното съдържание.

31. Потребителят няма право по какъвто и да е начин да възпроизвежда или заобикаля навигационната структура или представяне на страницата и нейното съдържание с цел да получи каквито и да е информация или данни, които, независимо от съображенията, целенасочено не са  предоставени чрез страницата.

32. Потребителят се задължава да не използва каквито и да е устройва, софтуер или други с които да се намесва или да се опитва да се намесва в нормалното функциониране на страницата, операциите, които се извършват през нея или ползването й от други потребители.

33. Част от съдържанието, функционалност или услугата предлагана на и чрез страницата изискват създаване на потребителски профил (включващ потребителско име и парола).  Потребителят е изцяло отговорен за поддържането на конфиденциалността на персоналния си достъп, включително парола за достъп и дейностите,  които извършва на предоставената му персоналната секция на страницата.

34. Потребителят се задължава да информира незабавно брокера за всеки неоправомощен достъп или използване на предоставената му персоналната секция от страницата, или какъвто и да е друг пробив в сигурността. 

35. Потребителят няма право да използва чужда информация за вход в чужда персонална секция (парола или потребителско име) без изричното разрешение и съгласие на потребителя за когото са създадени.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БРОКЕРА

36. Брокерът е длъжен да извърши анализ на предлаганите застрахователни услуги, на застрахователните рискове и предложенията за застрахователно покритие на различните застрахователни дружества, с които има сключени договори.

37. Брокерът е длъжен да представи цялата необходима информация за условията при които ще бъде сключена застраховката.

38. Брокерът е длъжен да консултира потребителя при сключване на различните застрахователни договори и да администрира сключването им.

39. Брокерът е длъжен да следи за сроковете на плащане и подновяване на сключените през страницата застрахователни договори. Информацията за предстоящи плащания или изтичане на полици се предоставя и е достъпна през персоналната секция на потребителя на страницата.

40. Брокерът може да изпраща напомнящи съобщения за предстоящи плащания или изтичане на срока на сключени полици до електронната поща на потребителя.

41. При изрично искане от страна на потребителя брокерът може да съдейства при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие.

42. Брокерът има право по всяко време да модифицира или преустановява, временно или за постоянно, страницата или части от нея, без предварително предизвестие към потребителя.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

43. За целите на сключване и администриране  на застраховки брокерът събира  и обработва лични данни.

44. Брокерът е лицензиран администратор на лични данни с удостоверение №0053631/21.08.2009г.

45. Обработването на лични данни се осъществява в съответствие с публикуваната на страницата Политика на поверителност.

46. Личните данни се предоставят доброволно от потребителя.

47. С изпращането на поръчка за застраховка потребителят декларира изричното си съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.

48. С изпращането на поръчка за застраховка потребителят декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него във въпросника за застраховане или застрахователните договори, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от брокера, при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.

49. Брокерът има право да използва предоставените му лични данни за целите на директен маркетинг.

50. С използването на страницата потребителят се съгласява с условията на политиката на поверителност на брокера.

VIII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

51. Брокерът има право да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др.

52. Техническата информация може да бъде използвана с цел:

52.1. Подобряване на предоставяната през страницата услуга

52.2. Идентификация на потребителя при неизпълнение на настоящите общи условия;

52.3. В ситуации, при които е застрашено съдържанието на страницата или други потребители. 

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

53. Всички данни, предоставяни или събирани от потребителя са обект на поверителност, при условията на публикуваната на страницата Политика за поверителност.

54. С използването на страницата потребителят се съгласява с условията на политиката на поверителност на брокера.

X. СИГУРНОСТ

55. Брокерът предприема необходимите предпазни мерки за защита на информацията на своите потребителите, предоставяна чрез страницата.

56. Преноса на всяка поверителна информация чрез страницата се криптира с използване на SSL (secure socket layer) технология.

57. Всяка поверителна информация се намира на защитен сървър зад защитна стена.

XI. ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ СТРАНИЦИ

58. Страницата може да съдържа връзки към външни страници. Те са предназначени само за допълнителна информация на потребителя.

XII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

59. Брокерът не носи отговорност за актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната или предоставяна информация чрез страницата.

60. Брокерът не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти, загуба или промяна на информация на страницата.

61. Брокерът не носи отговорност за достъпността или наличността на страницата за потребителите в интернет.

62. Чрез страницата брокерът не предоставя по какъвто и да е начин правен, счетоводен или друг професионален съвет, мнение или препоръка. Дружеството, управителите, неговите служители или трети свързани лица не носят отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на страницата или публикуваната в нея информация.

63. Брокерът не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на външни страници, връзки към които са публикувани на страницата.

64. Въпреки полаганите най- добри усилия, брокерът не гарантира пълната сигурност на пренасяната през страницата информация. Брокерът не носи отговорност за възможни неправомерни действия от страна на трети лица. 

65. Въпреки полаганата грижа брокерът не гарантира, че страницата и нейното съдържание са свободни от вируси, троянски коне, червеи или каквото и да е друго, създадено да се намесва, прекъсва или разрушава нормалното функциониране на компютър.

66. Брокерът не носи отговорност за поверителността или сигурността на информацията предоставяна по инициатива на потребителя чрез електронна поща, незабавни съобщения или друга външна услуга.

67. Брокерът не носи отговорност за всички вреди или загуби произтичащи от неизпълнение на задълженията на потребителя

XIII. СЪДЪРЖАНИЕ, АВТОРСКИ ПРАВА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

68. Всички текстове, графики, снимки, търговски марки, лога или компютърен код, съдържащи се на страницата (наричани общо „съдържание”), включително и не само: дизайн, визия и усещане, подредба на съдържанието са собственост, контролирани или лицензирани на брокера или негови контрагенти.

69.  Извън правото на потребителя по т. 70, съдържанието или части от не могат да бъдат използвани, копирани, възпроизвеждани, публикувани, предоставяни, сваляни, модифицирани, показвани или пренасяни под каквато и да е форма или средство без предварителното писмено разрешение на брокера.

70. Потребителят има право на достъп и използване на страницата за показване, сваляне, архивиране или принтиране на части от страницата само за лично и временно ползване.

XIV. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

71. За изплащане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, при пътнотранспортни произшествия, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство или при които виновното лице, които нямат сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или задължителна застраховка Злополука на пътниците, съществува Гаранционен фонд.

72. Гаранционния фонд е юридическо лице със седалище в София ул. Граф Игнатиев 2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72, e-mail: GF@insfund-bg.orgЕ-мейл адресът e защитен от спам ботове. , www.guaranteefund.bg

73. За повече информация потребителят следва да се обърне към Гаранционния фонд на посочените по- горе телефони. 

XV. СПОРОВЕ

74. Всички спорове, възникнали между страните по договори, сключени на базата на настоящите общи условия се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд в съответствие с действащото законодателство на Република България.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

75. Всички договори, сключени на базата на настоящите общи условия се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

XVII. ЕЗИК

76. Всяка предоговорна или друга информация и общите условия, уреждащи споразумението с потребителя, се предоставят само на български език.

77. Всяка комуникация с потребителя по време на действие на договорите, сключени на базата на настоящите общи условия, се осъществява само на български език

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

78. Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни от брокера. За всяка промяна брокерът уведомява потребителя чрез публикуване на съобщение на страницата.

79. Настоящите общи условия мога да бъдат допълвани или променяни чрез допълнителни "click-through" споразумения. За тези случаи брокерът изисква изричното съгласие на потребителя, което може да бъде изразено с отбелязване на чек бокс или кликване върху бутон „Съгласен съм”. Ако допълнителните споразумения противоречат на общите условия, приложими са допълнителните споразумения. 

80. Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

81. Използваните заглавия са предназначени само за справка и не ограничават смисъла и не засягат тяхното тълкуване.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на Евита М брокер ООД, в сила от 30 септември 2017 г.