Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво имущество не можете да застраховате със стандартна имуществена полица?

Въпреки, че застраховката на имущество е продукт с широк обхват, не всяко нещо, имащо материално изражение може да намери застрахователна защита.

Прочети повече Какво имущество може да бъде застраховано със стандартна имуществена полица?

Изключенията от обхвата на стандартната имуществена полица полицата могат да бъдат условно разграничени в два типа- изключени видове имуществото и имущества в състояние, което не може да бъде застраховано.

Изключени видове имущества

Изключенията според вида на имуществото са две- земя и имущество за което има друг вид специализирана застраховка.

 • Земя

Земята е единствената материална собственост за което не се предлага застрахователна защита.

Важно е разграничението! Това ограничение не се отнася за подземните съоръжения, постройки, инсталации и пътища.

Прочети повече Защо не може да бъде застрахована земята?

Групите на изключените имущества за които се предлага специализирано застрахователно покритие включват:

 • Превозни средства

Тази категория обхваща всички видове превозни средства, предназначени за движение по суша, вода и въздух, които имат собствен двигател и/ или регистрационен номер. Рисковете, свързани с тези обекти са специфични и се покриват от самостоятелни видове застраховки (каско за автомобили, камиони и прикачените към тях ремаркета; авиационни- за самолети и други летателни средства; морски- за всички плавателни съдове).

Прочети повече Какво е застраховка каско?

 • Имущество по време на превоз

Покритието на стандартната имуществената застраховка се отнася само до адреса, посочен в полицата. Рисковете, по време на превоз са различни и могат да бъдат обхванати със застраховка карго.

В определени ситуации обаче, покритието по стандартната имуществена полица може да бъде разширена с рисковете по преместване на имущество на нов адрес. Тази опция се предлага като самостоятелна клауза. Допълнителна е и не може да бъде сключена без основната полица.

 • Растения и животни

И на последно място незастраховаеми по имуществена застраховка са всички обекти, които са приоритетни за селскостопанско застраховане- посеви, дървета, храсти, треви, лози, животни.

Незастраховаеми състояния на имуществото

Дори и имуществото да не е в горните изключения, то може да не бъде прието за застраховане ако не отговаря на няколко изисквания за състояние.  Изключено от обхвата на полицата е всяко имущество, което:

 • Не е проектирано и построено съгласно действащите нормативни изисквания.

Ако сте извършвали преустройства за които нямате необходимите разрешителни, при голяма част от рискове, това може да бъде основание застрахователят да откаже плащане на обезщетение.

 • Не е завършено

Фактически завършено е имуществото което покрив, врати и прозорци. Във формален аспект това при всички компании означава за недвижимото имуществото да има издаден поне констативен акт за установяване на годността за приемане на стоежа (Акт 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003).

 • Подлежи на принудително събаряне
 • Е в процес на ремонт или преустройство.

При повечето компании, рисковете свързани с тези дейности са изключени или ограничени. Това означава, че ако сключите или вече имате действаща застраховка, за периода на ремонт или преустройство, при щета от определени рискове няма да бъдете обезщетени. Това ограничение е обосновано с още едно съображение. То е свързано със специфични рискове, които се покриват по друг тип застраховка- строително монтажни рискове.   

 • Се намира в свачищен район.

Ако вашето имущество е изложено на такъв риск, то може да бъде покрито само след индивидуална оценка и специални условия.   

 • Не отговаря на съответстващите за него технологични изисквания или норми за безопасност.
 • Не е в добро състояние и не е добре поддържано.
Вашето имущество не попада в изключенията? Проверете цените за неговата застраховкаПровери актуалните цени за засртраховка на имущество

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko