Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

За кои рискове не можете да сключите имуществена застраховка?

Застраховки на домашно имущество се сключват само върху изрично изброени рискове. Като изключение само при определени застрахователи и (обикновено високи застрахователни суми), полицата може да бъде с покритие на всички рискове.

Рисковете за които не може да бъде сключени имуществена застраховка попадат в две категории: незастраховаеми и такива, които не се предлага застрахователна защита, но могат да бъдат покрити при специални условия.

Незастраховаеми рискове по имуществена полица

Незастраховаеми са само рисковете които нямат случаен характер. Такива са:

  • Естествено остаряване, овехтяване, износване, ръжда, корозия или какъвто и да е собствен недостатък на имуществото;
  • Действие на микроорганизми, гъбични образования, плесени, гризачи ;
  • Умишлено причинени състояния от страна на застрахования или от трети лица с негово съгласие.
  • Всяко съзнателно действие или бездействие, предприето противозаконно, с цел измама, злонамерено или при грубо незачитане на последиците от него;
  • Отговорност, породена от сключени от Вас договори;
  • Наложени санкции или глоби по силата на законодателна норма, както и принудително изземване, конфискация или национализация.

Рискове, за които обичайно, не се предлага застрахователна защита по имуществена полица

Втората група рискове, имат случаен характер, но са незастраховаеми поради спецификата на тяхното проявление. Част от тях при определени обстоятелства могат да бъдат покрити при специални условия. Такива са:

  • Война, военни действия или операции с военен характер, бунтове, граждански вълнения или недоволство, стачки, преврати, узурпиране на властта и други;
  • Тероризъм, или каквото и да е друго действие с политическа, идеологическа, социална или идеологическо мотивация;
  • Влияние на опасни вещества, реакции или съоръжения, като радиоактивни, токсични, експлозивни такива, йонизиращи лъчения, химическо, биологично, биохимично или електромагнитно оръжие.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko