Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви рискове могат да бъдат застраховани с малка полица?

Съществена разлика в рисковете, които могат да бъдат договорени с малката имуществена застраховка, спрямо стандартната полица за жилището, няма. Основното различие, спрямо продуктът сключван на база действителна или възстановителна стойност  е, че основните имуществени рискове при малката полица

  • Се предлагат в групи (пакети). Комбинацията от опасности не може да бъде променяна, а отделни рискове не могат да бъдат изключвани или договаряни самостоятелно.
  • Извън стандартните имуществени опасности част от компаниите предлагат покритие на един или повече рискове, с които обхвата на пакетите да бъде разширен.

Кои рискове могат да бъдат покрити с малка полица?

Основни имуществени рискове наричаме, тези които обичайно се асоциират със застраховка на имущество. Такива са: пожар(включва пожар, мълния, експлозия, удар от летателно тяло, части от него или товар), буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, земетресение, свличане  и срутване на земни маси, замръзване, естествено натрупване на сняг, аварии на ВиК или отоплителни инсталации, късо съединение и токов удар, имплозия, злоумишлени действия на трети лица, гражданска отговорност към трети лица,всички рискове на стъкла, кражба с взлом, грабеж или техническо средство.

Задължителният минимум, който предлагат българските компании е пожар и природни бедствия без земетресение и аварии (с водо, топло и паро проводи). Доколко към тази основа и под каква форма (пакет или избираем риск) ще бъдат включени и други опасности зависи от дизайна на конкретния продукт.

Как предлагаме рисковете по Малка полица на Broko?

Ние разбираме трудността при избор на малка полица за вашето жилище. Тя е неизбежна, защото този продукт няма общ пазарен шаблон (като гражданската отговорност например). За него предлагането не е идентично, а в доста случай дори несъпоставимо между отделните застрахователи.

За да направим вашият избор лесен на нашата страница избрахме задължителни рискове, които включваме във всеки пакет. Ако офертата ни съдържа премия за избран пакет, то задължителните рискове са включени в него. Ако предпочетената комбинация от задължителни рискове не се предлага от даден застраховател, то той няма да бъде  представен  ценовото предложение към вас. Освен това, ако предложението на дадена компания съдържа повече защитени опасности (извън нашия минимум за пакет), ви представяме тази информация от бутон на нашата оферта.

За покритието на вашият дом избирате между три пакета с нарастващ брой включени задължителни рискове.

Пожар природни бедствия (без земетресение)

Това е минималният пакет, което предлагаме по малка полица. Наричаме го основно покритие. Той задължително включва няколко групи рискове:

  • Пожар- (FLEXA)
  • Природни бедствия (без земетресение)- В тази група покритието задължително обхваща рисковете свързани с вятър, вода и сняг. Дефинирани на застрахователен език, това са рисковете буря, ураган, наводнение, естествено натрупване на сняг.
  • Аварии- на ВиК инсталации, топло и паропроводи, други отоплителни или климатични инсталации.

Пожар, природни бедствия и земетресение

В допълнение на пакет 1, при втората опция към задължителните рискове добавяме и риска земетресение.

Пожар, природни бедствия, земетресение и кражба

Пакет 3 добавя към рисковете и кражба с взлом.

Други рискове, застраховаеми с малка полица

Пакетите рискове, които избирате за оферта съдържат минималната задължителна съвкупност от покрити опасности. Това прави нашето съображение съпоставимо между различните застрахователи. Извън задължителния минимум, предложението за покритие на застрахователя може да съдържа повече покрити рискове. Задължително проверете бурмичката на реда на всяка компания на нашата оферта. изрично сме изброили покритите опасности, за които се отнася предложената цена.

Избираеми рискове към пакет

Въпреки относителната статичност, при част от компаниите, покритието на малката полица може да бъде разширено с една или повече опасности. Такива са късо съединени, злоумишлени действия на трети лица, кражба с използване на техническо средство, всички рискове на стъпка, разходи за алтернативно настаняване, загуба на доход от наем, злополука на членовете на семейството, отговорност към трети лица и други.

Групата на избираемите рискове е шарена. И тъй като предлагането е трудно съпоставимо между отделните компании, доколко тези допълнителни опасности ще бъдат включени или не оставяме на вашия избор. Добавяте към покритието на вашата полица (като отбелязвате с отметка) една, повече или всички от допустимите за избрания застраховател.
Избрахте ли вече покритието за вашето жилище? Проверете и цените.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? Христо Нишков: Здравейте! Имам имот в центъра на СОфия, който се ползва за детска градина. Искам да му направя застраховка, като за мен е важно не толкова движимото имущество, а самият апартамент и рисковете за него: пожар, наводнение, земетресение, счупване на дограмите, евентуални рискове от строежи в съседните парцели.... Можете ли да ми предложите оферти и каква друга информация ви е нужна? Благодаря предварително! Христо Нишков
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.