Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво имущество можете да застраховате с малка полица?

С малката полица може да бъде застраховано само имущество с жилищно предназначение или за предназначена за битови нужди. Повечето застрахователи поставят и ограничение за собствеността. Полицата не може да бъде сключена, ако имуществото е собственост на юридическо лице, независимо от неговото предназначение.

Какво имущество можете да застраховате с малка полица?

Както при всяка застраховка на имущество с малка полица може да бъде покрито недвижимо и движимо имущество.

  • Недвижимо имущество

Недвижимото имущество е сграда или части от сграда.

Застраховаемо е всяко имущество с жилищно предназначение, независимо от неговия вид. Може да бъде апартамент, етаж от къща или цяла къща. При някой застрахователи полицата могат да бъдат застраховани и други постройки на терена (адреса) на имота. Например гаражи, огради, спомагателни или селскостопански постройки.

Второ изискване, за да бъде допустимо за застраховане, е имуществото да е построено съобразно  законоустановения ред и да отговаря на конструктивните изисквания.  Това означава недвижимостта да не е незаконен строеж и по нея да се са били извършвани неправомерни преустройства.

Кога моето жилище отговаря на изискванията?

Извън нормативните правила за годност на строежите част от компаниите определят с детайли изисквания за конструкцията и/или вида на материалите от които е изградена сградата.

Например допустими за застраховане могат да бъдат:

само масивни и/или полумасивни сгради.

или такива със стени изградени от тухли и покрив с керемиди.

Каква е разликата между масивни, полумасивни и паянтови сгради. 

Трето изискване за застраховаемост на недвижимото имущество е то да е завършено. Това означава сградата (или частта от нея) да са въведени в експлоатация с акт за годност (Акт 16).

При част от застрахователите има допълнително ограничение, свързано с площта на жилището.

Как да разбера коя компания какво недвижимо имущество покрива?

  • Движимо имущество

С малка полица може да бъде покрито почти всяко движимо имущество с битово предназначение. В най- обща класификация такова е всяка

Покъщнина и обзавеждане- например мебели, пердета, чаши, лъжици и други. Групата на покъщнината и обзавеждате включва всичко което държите в къщи, различно от битови електроуреди, електроника и движимо имущество, което се ползва с търговско и друго, различно, от битово предназначение.

Битови електроуреди- например печка, пералня, хладилник, тостер и т.н.

Електроника- аудио- видео и компютърна техника. При част от компании от тази категория е изключена нестационарната компютърна техника (лаптопа не може да бъде покрит).

Как да разбера коя компания какво движимо имущество покрива?

Второ задължително изискване към движимото имущество е то да се намира в жилището (покрито по полицата като недвижимо имущество). Това означава, че вашите движимости са застраховани само за адреса на имота.

Какво имущество застраховаме с малка полица на Broko?

За да избегнем възможното неразбиране от разликите в определените на допустимото за застраховате имущество между различните компании, на Broko  предлагаме малка полица само за имущества, за които: 

Недвижимото имущество е с жилищно предназначение.

Сградата е изградена от тухли, камък, панели или бетон. Покривът е с керемиди, метални листове или бетон.

Сградата е завършена и е построена съгласно конструктивните изисквания на българското законодателство.

Движимото имущество се намира в избраното за застраховане недвижимо имущество.

Движимото имущество се ползва за ежедневни битови нужди. 

Тези изисквания ви показваме в началото на нашия въпросник.

Отговаряте на изискванията? Проверете и цените!
 

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko