Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Кой е застрахован и кой може да сключи малка имуществена полица?

Кодексът за застраховане определя либерално лицата които могат да сключат застраховка на имущество. Според общата дефиниция на нормата, такова може да бъде всяко което има застрахователен интерес. Т.е. да понася финансово измерими загуби в резултат от увреждането на имуществото. 

Какво е застрахователен интерес?

Кой може да сключи малка имуществена полица?

Законодателят не е предвидил изрични ограничения за кръга лица, които могат да сключат малка имуществена полица. Изискването за наличие на застрахователен интерес обаче предполага да е налице поне някаква форма на вещно право върху имуществото. Например собственост, ползване на договорна (наем, лизинг) или друга основа и други. С други думи застраховката може да бъде сключена от собственика на имуществото, наемател, ползвател или друго заинтересовано лице.

При сключване на малка имуществена полица, застрахователя не изисква основанието да бъде декларирано. Т.е. договарящият покритието по полицата не е необходимо да посочи в какво свое качество търси застрахователно покритие. Причина за това е допускането наличието на застрахователен интерес може да бъде установен и към момента на събитието.

Разбира се за сключването на малка имуществена полица важат общите изисквания за

  • Възраст- сключващият застраховката трябва да е лице нас 18г.
  • Психологическа годност- сключващият да е вменяем и да не  е поставен под запрещение. 

Малката полица е застраховка, предназначена за домашно имущество. С цел да ограничат субективния риск при избор на продукт, част от застрахователите не допуска тази полица да бъде сключвана от юридически лица, независимо от предназначението на обекта на застраховката.

Кой е застрахован по малка имуществена полица?

Формално застрахован е лицето, вписано в полицата.

За разлика от други юрисдикции у нас застрахователният интерес се тълкува ограничено. Независимо от това кой е сключил полицата, право да получи обезщетение при събитие обаче има само собственика на имуществото. Изключения от това правило са възможни в два случая:

  • ако полицата е сключена в ползва за трето лице. при малка полица за къщата това е възможно при ограничен брой компании и
  • ако собственикът изрази изрично писмено желание, конкретното обезщетението да бъде платено на трето лице. 

Не попадате в ограниченията за сключване на имуществена полица? Проверете и цените.
 

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko