Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

За какво не сте застрахован по малка имуществена полица?

Покритието по малката имуществена полица е на база изброени рискове.

Това означава, че сте застраховани сте само срещу опасностите, които са изрично изброени в договора.  За сравнение покритието може да база всички рискове, при което полицата обхваща всяка възможна причина за щета, различна от посочените като изключение. За домашно имущество покритие на база всички рискове не се предлага.

Не сте застраховани срещу всяка възможна причина за щета, която не е посочена като покрита във вашата полица.  

Обърнете внимание!

Покритите рискове се описват в полицата. Общите условия съдържат информация за пълният обхват на продукта при различни търговски комбинации. А в много случай дори правилата на всички имуществени продукти на даден застраховател се регулират с един общи условия.

Не забравяйте!

По условията на Кодекса за застраховане, при несъответствие между общите условия и полицата, в сила е уговореното в полицата.

Други общи изключения

Извън обхвата на покритието са два типа опасности- незастраховаеми рискови и рискове, за които при стандарти условия не се предлага застрахователна защита. В първата категория попадат събития, които нямат случаен характер (като овехтяване, износване, умисъл от страна на застрахования или свързани с него лица). Втората група съдържа опасности, които по характер са случайни, но поради високата зависимост (корелация) между отделните щети, се покриват при специални условия.

За кои рискове не можете да сключите имуществена застраховка?
 

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko