Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Има ли други начини по които да се определя премията по гражданска отговорност?

Общо споделяно е мнението, че сегашната система за ценообразуване по застраховка гражданска отговорност е несправедлива. При нея добрите или пасивни шофьори плащат същата премия за полица, както активните или необективните към изискванията на застрахователя.

Как се определя премията по полица гражданска отговорност?

При нея въз основа на актюерски изчисления се определя средна (фиксирана) цена за даден рисков профил. За да бъде изчислена, застрахователните математици разделят статистическите наблюдения за щетимостта по гражданска отговорност на пластове. Като колкото повече са детайлните в наличните наблюдения, толкова по прецизно може да бъде сегментирането по групи. Като критериите за разграничение на пластовете са родови (общи показатели), не персонални.

Например: разграничителен критерии може да бъде възрастта. Така всички лица с обща година на раждане попадат в еднаква ценова група. За крайния потребител такова разграничение изглежда така: Лицата на възраст 23г. ще плащат с Х лева по скъпа гражданска отговорност от лицата на възраст 24г.

Независимо от броя на условията, които избира застрахователя за да формира сегментите на рисковите профили, те остават общи. И така в една ценова група (плащат еднаква цена) попадат лица с добри и лоши шофьорски умения, активни и пасивни шофьори, такива склонни на да рискуват на пътя, спокойни и темпераментни, с желана или нежелана застрахователна история, откровени или злоупотребяващи и т.н.

Статистическият инструментариум с който може да борави един застраховател не позволява цената на застраховката да бъде определена по друг начин.

Прочети повече Как се определя премията по гражданска отговорност?

Застраховането е сравнително консервативен отрасъл. Иновациите навлизат бавно, а промените изискват време. Въпреки това има две принципни алтернативи, насочени към по справедливото ценообразуване решения.

Бонус- Малус система

Бонус- малус системата е първия опит да бъде въведена персонализация при ценообразуването по гражданска отговорност. При нея се отчита само един личен фактор- брой щети. И според него се модифицира цената на полицата според застрахованото лице.

Например: колкото повече щети има застрахования, толкова по- висока цена следва да плаща за гражданска отговорност. И обратно. Като лошата застрахователна история се отчита и с нейното развитие във времето. Ако едно застраховано лице успее да избегне произшествията в следващи години, неговата премия намалява.

Въвеждането на бонус- малус система може да бъде успешно само ако се използва от всички компании на пазара. Нежеланието на един застраховател да я ползва би означавало той да акумулира в портфейла си само лоши рискове. Такива, за които другите компании биха искали по- висока премия.

Прочети повече Какво е бонус- малус?

Предимствата на бонус малус системата (независимо от нейните разновидности) са спорни. Основното съображение е, че вероятността на ПТП е случайна. В много случаи е въпрос на лош късмет, а не на несъобразяване с изискванията за управление по превозно средство. нещо повече, тя отчита само един аспект на лошото развитие на риска- дали има произшествие или не, но не и какъв е размера на причинената вреда.

С развитието на технологиите става възможно и други характеристики, свързани вероятността за риск да бъдат отчитани. Така възниква концепцията за

Ценообразуване според използването (Usage based, pay as you drive-PAYD, pay how you drive- PHYD или mile-based)

При него колкото повече автомобилът се поддържа в движение, толкова по- висока премия следва да плаща за гражданска отговорност. При сключване на полицата в автомобила се монтира устройство, което записва изминатите километри. С напредъка на технологиите тази система еволюира във времето от чисто проследяване на пробега на колата, до мониторинг в реално време на поведенческите навици на водачите на автомобила.

Прочети повече Какво е телематик застраховане?

Предимствата на такъв подход при определяне на цената за гражданска отговорност са безспорни. Сред основните съображения в негова подкрепа е справедливостта при оценката на премията.

Телематик и други разновидност на ценообразуване според използването вече са факт в няколко страни- САЩ, Япония, Великобритания. Основна пречка за масово приложение остава относително високата цена на проследяващото устройство. Безспорен факт е обаче, че въпросът за  възприемането на нови подходи при определяне на цената за гражданска отговорност е не дали, а кога.

В България е трудно да очакваме такива промени в близките години. Ако ви предстои подновяване нямате различен избор.Провери актуалните цени за гражданска отговорност

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko