Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви документи съдържа вашата полица гражданска отговорност?

Договорът за застраховка гражданска отговорност е писмен. Той може да бъде сключен на хартиен носител или във формата на електронен документ, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Пакетът документи при сключване на застраховаката следва да съдържа:
 • Полица
 • Сметка/квитанция
 • Стикер, контролен талон
 • Сертификат Зелена карта (не е задългително)
 • Двустранен констативен протокол.

Полица

Полицата е вашият договор за застраховка. Тя конкретизира отношенията между застрахования и застрахователя.

Полицата задължително следва да съдържа информация за:

 • вашият застраховател (неговото име, адрес и идентификационни номера),
 • собственика на превозното средство (имена, адрес и ЕГН),
 • застрахованото превозно средство (описано с марка, модел, регистрационен номер и номер на шаси),
 • лимитите на отговорност на застрахователя,
 • срок на валидност на полицата;
 • дължимата премия (в обща сума, начинът на нейното определяне, броят вноски на които е платима и техните падежи).

Какво представлява полицата?

Стикер, контролен талон

Стикерът е удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност. Той е част от знака на Гаранционния фонд. Предназначен е за превозното. Следва да бъде поставен на видимо място на предното стъкло, а ако това е технологично невъзможно (при мотоциклети, мотопеди, триколки и ремаркета)- на полицата.

Как изглежда стикера и за какво служи?

Контролният талон също удостоверява наличието на валидна полица по гражданска отговорност. Следва да бъде носен от водача на превозното средство. Контролният талон, заедно с полицата може да бъде изискан за проверка от контролните органи.

Стикерът и контролният талон са остатъчни елементи от съществуващата до средата на 2011 система за контрол на наличието на валидна полица. С въвеждането на електронно издадени полици от значението на съпътстващите полицата удостоверения намалява. За съжаление перспективи за тяхното премахване няма.

Как изглежда контролния талон и за какво служи?

Сметка/ квитанция

Сметката е документ, удостоверяващ плащане на вноска по полица. Издава се задължилено за всяка вноска, включително и първата. Препоръчително е сметките да бъдат прилагани към договора за застраховка.

За какво се дава сметка/ квитанция ?

Сертификат Зелена карта

Сертификатът е удостоверение за сключена гражданска отговорност, издадено в унифициран за страните членки на споразумението зелена карта, вид.

Сертификатът не е задължителен при пътуване в страните от Европейското икономическо пространство, Андора, Хърватска и Швейцария.  За всички останали страни (Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Сърбия, Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Молдова) от споразумението Зелена карта сертификатът се изисква при граничен контрол.   

Как изглежда зелената карта и за какво служи?

Двустранен констативен протокол

Двустранният констативен протокол е стандартизиран документ. Той служи за двустранно удостоверяване на обстоятелствата  при пътно транспортни произшествия за които присъствието на КАТ не е необходимо. Протоколът се попълва при и на мястото на събитието. Съдържа данни за идентификация на страните, номерата и застрахователите с които е сключена застраховка гражданска отговорност, както и кратно текстово и графично описание на обстоятелствата.

Двустранният констативен протокол е документът въз основа на който можете да предявите претенция за обезщетение към застрахователя на вторият участник в произшествието.

Кога се използва двустранния констативен протокол?

Предстои ви подновяване на гражданска отговорност? Проверете нашето предложение.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko