Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво можете да промените във вашия договор след неговото сключване?

Три типа промени, които можете да извършите по вече валиден договор за застраховка гражданска отговорност след неговото сключване:

  1. Да прекратите застраховката
  2. Да прехвърлите правата по договора;
  3. Да разширите покритието.

Прекратяване на договор за застраховка

Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тя може да бъде прекратена само в изрично изброените от кодекса случай.

Как и кога можете да прекратите застраховка гражданска отговорност?

Прехвърляне на правата по договор за застраховка гражданска отговорност

Единственото основание да прехвърлите правата по договор за застраховка гражданска отговорност е промяната в застрахователния интерес. Такава е налице при промяна на собствеността на застрахованото превозното средство.

Прехвърляне на правата по договор за застраховка при продажба на МПС.

Прехвърляне на правата по договор за застраховка при покупка на МПС.

Разширяване на покритието

  • Териториален обхват на застраховката

По условията на кодекса за застраховане, покритието на застраховка гражданска отговорност е валидно за България и страните от Европейския съюз. Като валидността на териториалния обхват остава в сила за целия срок на договора, независимо престоя на превозното средство зад граница. 

Срещу заплащане на допълнителна премия застрахователят може да предостави покритие и за държави извън Европейския съюз. Всички компании на пазара предлагат възможност за разширение на териториалното покритие до всички страни членки на международното споразумение Зелена карта. 

По всяко време през срока на полицата, застрахованият може да поиска разширяване на териториалното покритие.  Формално това става с издаване на сертификат Зелена карта и анекс към договора за застраховка.

Особен случай, свързан с териториалния обхват на застраховката произтича от практиката на повечето компании да предоставят на ценови бонуси при управление на превозното средство на територията на страната. По същество този факт не ограничава формално обхвата на застраховката, но е свързан с ангажимент на застрахования при пътуване в чужбина да възстанови предоставената му отстъпка. Това задължение, както и размера на ценовата преференция са изрично вписани в полицата.

  • Промяна на лимитите на отговорност

Минималните лимити на отговорност по гражданска отговорност се определят от законодателя. Застраховката не може да бъде сключена при по- ниски нива на отговорност.

При какви лимити сте длъжен да сключите застраховка гражданска отговорност?

Предлагането от всички компании е за минималните задължителни лимити на отговорност. При необходимост, по- високи равнища на ангажимент на застрахователя, могат да бъдат договорени при специални условия.

  • Промяна на обхвата на покрити рискове

Извън отговорността към трети лица, свързана със собствеността и управлението на моторно преводно средство, със застраховка могат да бъдат покрити и други рискове.

Допълнителни покрития по застраховка гражданска отговорност

По всяко време от срока на договора застрахования може да поиска обхвата на договора да бъде разширен с едно или повече допълнителни покрития, предлагани от застрахователя.

За всяка промяна по Вашият договор за гражданска отговорност може да получите съдействие от брокерът, издал Вашата полица, друг посредник или Вашия застраховател.

Бихте ли искали, промените по вашата полица, да правите онлайн? Поръчайте на Broko.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? Гочо Тенев Добрев: 1-улицата ми е: "цар Симеон Велики" 39 в гр.Гълъбово-6280 2-Бих желал да ви платя веднага чрез банкова карта VISA по dskdirekt.
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.