Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво представлява полицата?

Въвеждането на единната система за централизирано издаване на застраховки гражданска отговорност промени начина по който изглежда вашата полица. От значение е информацията, която тя съдържа, а не физическият носител върху който тя се показва.

Как изглежда полицата?

Законодателят не е предвидил изисквания за начина по който изглежда полицата. Всяка компания има собствен дизайн. Разположението на съдържанието е сходно, въпреки че това нормативни правила няма. Основната причина за приликите е общата логика за структуриране на съдържанието на договор за застраховка (днес страна 1 и застраховател 1 се споразумяха за това при тези условия).

Полицата може да бъде сключена под формата на електронен документ или на хартиен носител. Въпреки, че застраховката вече се издава само по електронен път, за застрахованото лице договора остава на хартия. Няма ограничения за формата и носителят на който се принтира. Обичайно това е бял лист формат А4. Част от компаниите използват цветни, брандирани бланки, но тази практика е само с маркетингови съображения и не променя валидността на издадената полица.

Системата за централизирано издаване на полици, извън предимствата, свързани с гаранция за коректността към клиента при издаване (валидно издадените полици могат да бъдат проверени в момента на тяхното издаване през страницата на Гаранционния фонд), има още един плюс. Дубликат на полица се издава лесно, без излишни административни процедури.

Какво е важно да съдържа полицата?

Кодекса за застраховане определя минималното необходимо съдържание на всички договори за застраховка. Задължителната полица задължително включва:

  • Номер на полицата- генерира се служебно от системата ЕИСОУКР . Номерът на полицата съдържа информация за компанията издател, застрахователната година, обхвата на покритието и пореден номер на застраховката за пазара.
  • Застрахованото лице- с имена, идентификационен номер и адрес
  • Застраховател- име, адрес, идентификационен номер и лиценз за извършване на дейност по вида застраховане.
  • Обект на застраховката- рама, регистрационен номер, марка и модел
  • Покрити рискове- видове, териториален обхват и лимити на отговорност
  • Премия- начин на изчисление, периодичност на плащане и падежи.
  • Посредник- ако полицата е издадена от такъв.

В зависимост от подписваческите правила на различните компании в полицата могат да бъдат вписвани и други условия, като допълнителни застраховки, декларирани обстоятелства от застрахованото лице при сключване, предупреждения за прекратяване при неплащане, съгласие за администрация на лични данни и други. 

Какви са последствията ако полицата съдържа грешна, непълна или неточна информация?

Търсите полицата на вашия застраховател? Поръчайте на Broko!

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko