Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

От какво зависи премията по вашата застраховка?

Премията е цената, срещу която застрахователя поема ангажимент да покрие рисковете по вашата полица.  Тя зависи от Вашия рисков профил: кой е собственикът на превозното средство, от кого се управлява, вида и предназначението на МПС, вашите шофьорски навици, територията на управление  и застрахователна история.

Кой е собственикът?

Застраховка гражданска отговорност покрива вредите, причинени на трети лица от водачи при управление на сухопътни превозни средства.

Подходът в ценовата политика на повечето компании  се основава на нормативното правило,  отговорността за причинените вреди с определена собственост е на обекта (лицето) в чието формално (по документи) владение е, т.е. собственика. Предоставянето на собствеността за временно ползване на което и да е друго лице не променя задълженията, породени от формалното притежание. Ето защо първият фактор от значение за цената на полицата са характеристиките на собственика- правен статус, възраст и адресна регистрация.

Всяка компания, въз основа на собствената си статистика за произшествията, избира желан сегмент за който предлага най- атрактивни условия за покритие.

Повечето застрахователи предвиждат специални ценови условия за физически лица. Като обичайната практика е премията за лица на възраст между 25 и 60 години да е по- ниска от базовите тарифни числа. По- младите собственици (до 25г.) на превозни средства, като статистически по- рискови, плащат от 25%- 30% до в пъти по- висока цена на застраховката. Възрастовата граница варира в широки граници между отделните застрахователи. Други компании предвиждат ценови преференции или изрично оскъпяване за собственици на възраст над 60г.

Шофьорски навици

Втората съществена група фактори са свързани с особеностите на поведението на водачите на превозното средство. Ниския шофьорски стаж или управление на превозното средство от неограничен кръг лица при повечето компании за основание за завишение на премията.

Предизвиканите виновно причинени пътно- транспортни произшествия правят собственика нежелан за застраховане и водят до съществено завишение на премията до 500%.

Територия на управление

Въпреки, че разпоредбите на  кодекса за застраховане определят покритието по гражданска отговорност да обхваща всички страни членки на ЕС. Вероятността да не бъде предявена претенция при по – високи лимити от валидните за територията на България, води до ценови редукции. Предоставянето на тази преференция не ограничава географията на покритието, а по- скоро представлява авансов ценови бонус. Той подлежи на възстановяване при пътуване извън страната.   

Превозно средство

Характеристиките на превозното средство с хронологичен аспект са първите тарифоопределящи фактори. И въпреки, че собствеността и шофьорските навици имат съществено влияние върху величината на премията, два показателя са от значение за цената на покритието по гражданска отговорност: какво е превозното средство и с какво предназначение се ползва?

Въпреки, че застраховката покрива отговорността на водача за причинени вреди към трети лица, вида на превозното средство е важна променлива от която зависи цената на застраховката. Причините за това са чисто статистически. По- мощните или товарните автомобили при едни и същи обстоятелства причиняват по- големи щети. Второто съображение в тази насока е чисто техническо, предимство е наличието на исторически статистически данни въз основа на които се базират актюерските изчисления.

Предназначението на превозното средство е от значение, само ако е различно от обичайното (за лично ползване или стопански нужди). За всички застрахователи използването на автомобила за превоз на опасни товари, състезания, отдаване под наем или таксиметрови услуги е свързано с по- висок риск, а от там с по- висока премия.

Застрахователна история

Лоялността към определена компания има и ценово изражение. Част от застрахователите предлагат различни ценови бонуси при подновяване или наличие на сключена друга застраховка на същото превозно средство.

Прецизността при дефиниране на характеристиките на рисковия профил и свързаните с тях преференции и надбавки върху премията варира значително между отделните компании. По- детайлните изисквания към предпочитаните потребителски сегменти е свързано с повече административни усилия, но позволява точна селекция на „добри рискове” и по- ниска цена за застраховката. Устойчива тенденция в политиката на всички застрахователи в последните години, е по- точно да формулират търсените целеви групи. Към тях са насочени и най- атрактивните ценовите условия за покритие на гражданска отговорност.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko