Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви документи съдържа вашата каско полица?

Договорът за застраховка каско е писмен. Може да бъде сключен на хартиен носител или под формата на електронен документ. Както всяка друга доброволна застраховка, авто покритието е обезпечено с повече документи от гражданската отговорност. Част от тях получавате при сключване от вашия брокер, други при огледа на превозното средство. Възможно е дори (ако не изискате изрично копие) трети да останат само при застрахователя. Бъдете прецизни в документацията, защото липсата или несъответствието в част от тях могат да бъдат основание за отказ при щета.

Какви са документите по полица каско?

Предложение

Предложението е стандартизират от застрахователя формуляр. Чрез него отправяте искане към компанията за сключване на каско полица. То съдържа набор полета, чрез които описвате

  • Кой е собственика

Имена, адрес и ЕГН/ ЕИК за юридически лица,

  • Какъв е автомобила

С детайли за регистрация  (марка, модел, регистрационен номер, рама и т.н.) и оборудване- фабрично и допълнително монтирано;

  • Как е обезпечена сигурността на вашето преводно средство

Съществуващи системи за сигурност (аларма, имобилайзер и т.н.), налични ключове- оригинални, дубликати, сервизни и други механизми за защита, като  дистанционни за аларма, имобилайзер, чип карта и т.н. 

Съществени детайли, свързани със сигурността на вашето превозно средство, са вашите декларации доколко в досегашната ви история са регистрирани опити за противозаконно отнемане, дали сте губили ключове, дистанционни и/или документи за регистрация. 

  • Какво покритие избирате да сключите

Избрана клауза, срок на застраховката, предпочитан начин на ликвидация, периодичност на плащане на премията.

  • Оценка на застрахованото МПС

Използваната база за оценка, начина за определяне, съотношението спрямо действителната стойност на превозното средство  и конкретната величина на застрахователната сума. Тази информация се попълва от вашия брокер. Причината за това е изискването на застрахователните за съгласуване на всяко оценка на приемано за застраховане МПС.

Конкретното число е важно за вас, затова изискайте изричен коментар от вашия брокер за избраната стойност.

  • Застрахователна история

Застрахователната история са вашите досегашни отношения с автозастраховател- предшестващи полици каско, регистрирани щети и т.н.

Кое е важното за предложението по каско?

Предложението се попълва преди издаване на полицата. То е част от вашия договор. Всичко което декларирате/вписвате в него е аргумент при преценката на компанията за валидността на вашия договор и справедливата ликвидация при щета. 

Предложението се съставя в един екземпляр, задължителен е за застрахователя. Ако искате да запазите предоставената информация, помолете брокера на копие.

При част от компаниите е задължително предложението да бъде попълнено от застраховащия. Ако вашият брокер реши да ви с досадното попълване на многото полета, прочетете задължително всичко преди да го подпишете!

Полица

Полицата е спецификацията на покритието по вашата каско застраховка. Съдържа резюме на данните от предложението- собственик, превозно средство, клауза на покритие, срок на застраховката, застрахователна сума, премия, падежи и вноски.

Общи условия

Общите условия са прилаганите от застрахователя правила при които каското работи. Те са „малките букви”, които гарантират вашите права и задължения по договора. Получавате ги като отделна книжка или принтиран текст (при електронно издадените полици) към полицата.

Сметка/ квитанция

Сметката/ квитанцията е документ за плащането на премията по полицата. Получавате отделен за всяка платена вноска. Тя е вашата гаранция, че сте изпълнили в срок задълженията си по договора, независимо от коректността на вашия брокер.

Могат да бъдат издадени на химизирана бланка или като електронен документ. Задължително ги прилагайте към полицата. Изискват се при щета. Ако практиката на застрахователя е да се ползват химизирани бланки, за издаване на дубликат ще се наложи да пишете изрична молба до компанията.

Протокол за оглед

Огледът е задължителен при каско. С него застрахователят установява в какво фактическо състояние приема вашият автомобил по конкретната полица.

За разлика от полицата, предложението, общите условия и сметката/квитанция, които получавате от вашия брокер, протоколът за оглед се съставя от представител на застрахователя в пункта за оглед.  Той съдържа описания на всички установени щети към датата на огледа. Проверете съдържанието на протокола. Представителят на застрахователят е длъжен да ви информира кои увреждания на превозното средство описва. 

Кое е важното за протокола за оглед?

Протоколът се подписва от вас. С това вие се съгласявате с направената от представителя констатация. Всички описани щети няма да бъдат покрити по влизащото в сила каско.
Екземпляр от протокола остава за вас. Приложете го към полицата. Изисква се от застрахователя при щета.

Анекси/ добавъци

Ако по време на действие на вашия договор се наложи някои от договорените при сключване условия да бъдат променени, това стана с издаване на анекс/ добавък.

Например при дозастраховане след щета, промяна на собствеността, разширение на покритието, промяна на условията за ликвидация, добавяне в покритието на каското на допълнителни оборудване и други.

Анексът може да бъде издаден на химизирана бланка или като електронен документ. Ако промяната на първоначалните условия е свързано с плащане на допълнителна премия към анекса се издава и сметка/ квитанция.

Знаем всичко за каското и до сега нямаме отказана щета. Вашият брокер може ли да се похвали със същото?!

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko